PROFESSOR EMERITUS DATO’ DR. HASSAN SAID
Chairman

ACADEMICIAN TAN SRI IR. TS. DR. AHMAD ZAIDEE BIN LAIDIN, FASc

DATO' MOHD. YUSOF BIN IBRAHIM, FASc

DATO' SERI IR. DR. ZAINI BIN UJANG, FASc

DATUK IR. KHALILUR  RAHMAN BIN EBRAHIM

DATO' HAJI ABD. AZIZ BIN ABU BAKAR

PROF. IR. DR. KHAIRUL SALLEH MOHAMED SAHARI
Vice Chancellor

Professor Dato' Ts. Dr. Mohd. Zamri Yusoff
Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)